Ge癟im s覺k覺nt覺s覺 nedeniyle g繹癟 eden Karadenizlinin arazileri K覺z覺laa癟 orman覺 oldu, imdi Orman iletmesi bu arazileri kamulat覺rd覺, B羹y羹k bir hak kayb覺 olutu
13 Ocak 2017 Cuma Saat 08:42
Karadenizin 繹nce yaylalar覺na el koydular Sonra aa覺lara doru inilerek ekilmedii i癟in k覺z覺laa癟 oan araziler ormana dahil edildi. As覺rl覺k araziler sahiplerinin m羹lkiyetinden al覺narak Kamulat覺r覺ld覺

Orman vasf覺 kazanm覺 denilen araziler 羹zerinde bit 繹rt羹s羹 genellikle k覺z覺laa癟lardan olumaktad覺r. Bu aa癟 orman vasf覺na sokularak Dou Karadenizlinin m羹lk羹 "kamulat覺r覺larak" gasp edilmitir

Son y覺llarda zuhur eden ve Dou Karadeniz'de amirinden memuruna ormanc覺larla vatanda覺 kar覺 kar覺ya getiren 繹nemli bir toplumsal yara. 

Bu yaran覺n m羹sebbibi son y覺llarda uygulanmaya konulan kadastro 癟al覺mas覺 ve bu uygulama sonucu bilhassa b繹lgede vatanda覺n elindeki tapulu veya zilliyetli arazilerin zorla vatanda覺n elinden al覺n覺p orman kadastrosuna ge癟irilmesi. 

nce 2B nedir ona bakal覺m: 6831 say覺l覺 orman kanununun 2. maddesinin B bendi olan maddede k覺saca unu anlat覺r: Orman vasf覺n覺 kaybetmi araziler orman kadastrosundan 癟覺kar覺l覺p hazineye devredilir. 

Bu yasa Anadolu'nun dier b羹t羹n y繹releri,hatta Marmara-襤stanbul i癟in ge癟erli olsa da Dou Karadeniz i癟in ge癟erli deildir. 羹nk羹 y繹redeki durum tam tersidir;bahsedilen y繹redeki araziler orman vasf覺n覺 kaybetmi araziler deil;tar覺m alan覺 vasf覺n覺 kaybedip ormana d繹n羹m羹 arazilerdir.

Bu araziler son kadastro 癟al覺malar覺 繹ncesine kadar tapu veya zilliyet ile sabitlenmi vatanda覺n arazileri idi.

1789 Frans覺z 襤htilali sonras覺 yaz覺l覺p d羹nyaya ilan edilen,1948 y覺l覺nda alt覺na imza att覺覺m覺z ''襤nsan Haklar覺 Evrensel Beyannamesi''nin akidine uymay覺p devlet eliyle vatandatan arazileri zorla al覺nm覺t覺r. Oysa ki,alt覺nda devlet imzas覺 olan bu akitte ''m羹lkiyet hakk覺'' temel hak ve h羹rriyetlerin ba覺nda gelir.

al覺kanl覺覺yla bilinen y繹re insan覺,ge癟imini daha m羹reffeh bir seviyeye 癟覺karmak i癟in 羹lkenin ve d羹nyan覺n 癟eitli yerlerine gurbete gitmi,bu arada ekip bi癟tii veya otlak olarak kulland覺覺 arazilerini doal olarak ihmal etmitir. ok ya覺 alan y繹re iklimi bu arada bo durmam覺,ekip-bi癟ilen yerleri birka癟 y覺lda ormana d繹n羹t羹rm羹t羹r.

Y繹rede yamurlar yamurlar覺 getirmi,ard覺ndan orman her taraf覺 kaplam覺, bir aa癟 kesildiinde dibinden en az on filiz f覺k覺rm覺t覺r.

Gurbette belli bir gelir seviyesine ulaan y繹re halk覺 asli vatana d繹nd羹羹nde bu haks覺z durumla kar覺lam覺,繹rg羹tlenmeyi bilmediinden feveran覺n覺 fevri yap覺p orman muhafaza memurlar覺yla ve orman mahkemeleriyle s覺k覺nt覺ya kalm覺,hakl覺 konusunda haks覺z duruma d羹羹p adeta can覺ndan bezmitir.

Bu durum 癟ok ciddi bir kanayan yarad覺r ve b羹t羹n y繹re halk覺 mustarip durumdad覺r.

Y繹re halk覺 sadece istatistik bilgiye kurban gittiini sanmaktad覺r.繹yle ki; lkemiz 780 000 km2 dir ve faraza bunun % 17 si ormand覺r. Herhangi bir h羹kumet iktidar覺 devrald覺覺nda bu % 17 rakam覺n覺 bir puan art覺r覺p %18 yapm覺sa Onun i癟in ''baar覺'' demektir.

襤te y繹re halk覺n覺n elinden al覺nan araziler bu istatistik rakam覺 yukar覺 癟ekmektedir. te yandan deerli arazilerin olduu 襤stanbul,襤zmir,Antalya ve dier orman olan ege ehirlerinde, ormana k覺y覺s覺ndan-k繹esinden girilip yerleim alanlar覺 yap覺ld覺覺,siyasi kayg覺 y羹z羹nden buralara g繹z yumulup daha sonra bir ekilde 2B yasas覺yla yapanlara sat覺ld覺覺 g繹r羹lm羹t羹r. 襤te bu sat覺lan orman arazilerinin yerine y繹re halk覺n覺n m羹lkiyetindeki araziler ikame ettirilip istatistik dengeler salanmaktad覺r.

Yarin bir g羹n hesap vermek zorunda kal覺nd覺覺nda, bu deerler baz al覺n覺p hesap verilecektir.

imdi t羹m siyasi partilere sesleniyorum.! 

Bu y繹rede vatanda 5 y覺l arazisine uramaz ise arazisini tan覺yamaz.

On y覺l uramaz ise anne-babas覺n覺n mezar覺n覺 bulamaz.

Gelin,bu kanayan yaray覺 siyasi polemik konusu yapmay覺n.! Kendi aran覺zda konsens羹s salay覺p lokal bir yasa 癟覺kar覺n,b繹ylece parmak bas覺n bu yaraya... 

D羹nya devletlerindeki bir癟ok h羹kumetin temel politikalar覺ndan birisi de b羹y羹k ehirlere g繹癟羹 繹nleyip yerinde istihdam ile insanlar覺n yaamlar覺n覺 yerinde idame ettirmelerini temindir. 

Meclisteki b羹t羹n siyasiler;size sesleniyorum.! 

Gelin.! Ellerinde Tapu gibi T.C Tapu Seneti veya zilliyet olan bu insanlar覺n kazan覺lm覺 haklar覺n覺 ve m羹lkiyet haklar覺n覺 ellerinden almay覺n.!

Gelin.! K繹ylerine,mahallelerine ve topraklar覺na diiyle,t覺rna覺yla tutunmaya 癟al覺an bu insanlar覺 y繹relerinden s繹k羹p atmay覺n.!

Tecr羹beyle sabittir: 

Bu insanlar d羹k羹ne yard覺m etmesini,vergi vermesini,askere gitmesini, gerektiinde g繹z羹n羹 k覺rpmadan vatan覺 i癟in 繹lmesini de bilir.! .'

Ahmet Temel Bulut 

F覺nd覺koba mah. Muhtar覺

Of muh.dernei Bakan覺