Tahir Bulut
tahirbulut@hotmail.com
SOLAKLI DERESÝ'NÝN SONU
05 Mart 2017 Pazar Saat 12:22

SOLAKLI DERESÝ'NÝN SONU (Allah rahmet eylesin)

Yine bir gerdanlýðý kurban eyledik HES'e
Hani o neslimize kök salacak Solaklý
Gülün,çalýn,oynayýn;tokmaðý vurup kös'e
Milyon yýllýk yaþamýn son bulacak Solaklý
***
Seni de mi aldýlar ''hýrs'' denilen yarýþa
Deðerin pula döndü,boyunsa bir karýþa
Demek buymuþ ederin;satýldýn üç kuruþa
Der miydin ''güzelliðim yok olacak'' Solaklý
***
Kendini 'deha' gören ey akýl çalýklarý
Nerde kýrmýzý pullu o alabalýklarý
'Bir bu dünya var' sanan Allah'ýn alýklarý
Ukba'da hepinizden hak alacak Solaklý
***
Ýlk senden öðrenirdik yaylanýn dokusunu
Küstürdün çiçekleri,vermiyor kokusunu
Þimdi kim söyleyecek daðlarýn türküsünü
O eþsiz rayihayý kim salacak Solaklý
***
Göllerinde yüzerdik,iki adam boyunda
Ay,her gece inerek yýkanýrdý suyunda
kalmamýþ kývrýmlarýn;hýrçýn akan huyun da
Kim var ki,gecelere ak çalacak Solaklý
***
Pür-nur akan sularýn vurmuyor taþtan taþa
Çamur ve laðýmlarla kirlendin baþtan baþa
Gel Tahir,buralarda yaþa daaa;nasýl yaþa
Güzelliðin yadýmda sað kalacak solaklý
***
Sesin ninni olurdu kundaktaki bebeye
Artýk seyretmek hayal,çýkarak en tepeye
Ey melek ! Davacýyým ! Bunu kaydet tapeye
Bu dâva kýyamette görülecek Solaklý
***
Tahir BULUT 
..................................................................................................
Deniz kýyýsýnda þirin bir kasaba olan, Of'un içinden denize dökülen Solaklý Deresi; Çaykara'dan yukarý çýkarak yüreði gibi çatallaþýr.
Bir ucu Uzungöl istikametinden Kaçkarlarýn uzantýsý Kýrklar daðýnýn kuytularýna,bir ucu Soðanlý daðýnýn soðuk sularýna eriþir.
Geçtiði yerlere her türlü nimeti,bolluðu,bereketi cömertçe savuran bu dere ayný zamanda binlerce flora türü ve zengin bitki örtüsünün de can suyudur.
Sularýnda nev-i zatýna münhasýr alabalýklar,''býyýklý,mustaka''dediðimiz balýk türleri ve sazan çeþitleri barýndýrýr.
Vadinin gelmiþ geçmiþ bütün gençleri yüzmeyi hýrçýn sularýnda,kaya koltuklarýnda oluþan göllerinde öðrenmiþtir.
Sahile yakýn köylerinde oturanlar baharýn taþkýn sel sularýyla getirdiði odunlarý toplayýp yakacak ihtiyacýný karþýlamýþlardýr yýllar yýlý.
Zamanýn mahcup delikanlýlarý geceleri 'þeytan aldatmasý'na uðradýklarýnda; o zamanýn evlerinde þimdiki gibi banyo ortamý olmadýðýndan gusl abdestini bu derede aldýlar yýllar yýlý.
Yukarýda sadece küçük bir kesitini verdiðim olgular þimdilerde DÝ'li geçmiþ zaman oldu,zamanla MÝÞ'li geçmiþ zaman olacak...
Peki bu durumun sorumlusu kim?
Elbette ki biz yöre sakinleriyiz;o kadar sakiniz ki kafamýza pisleseler sesimiz çýkmaz !
Çýksa bile örgütlenemeyiz;fevri yaparýz feveraný !
Fýrtýna deresi Solaklý'dan daha mý çok flora zenginliðine sahip?
Hayýr,daha güçlü siyasetçileri ve daha örgütlü halký var,bu yüzdendir ki,o halk 'HES'leri sokmamýþtýr vadilerine !!
Ne olmuþ peki,ülke enerjisiz mi kalmýþtýr?
Ülke ekonomisine,enerji zenginliðine fazlaca katkýsý olmayan fakat tahribatý çok büyük olan bu eylemin sorumlusu olarak tamamen siyasetçileri görüyorum ayrým yapmadan.
Buradan sadece beþ-on iþ adamý kârlý çýkmýþtýr,o da sadece bu yalancý dünyada...
Sizleri bilemem lakin bu duruma sebep olanlara ben þahsým olarak hakkýmý helal etmiyorum ki,yeryüzünde þahsýma zarar vermiþ veya hakkým tarafýna geçmiþ bütün insanlara hakkým helaldýr.
Saygýlarýmla...

Tahir Bulut