MİSAFİR YAZARLAR
fatihten@gmail.com
HORONDA KADINLARIMIZ VE KIZLARIMIZ…!
20 Şubat 2017 Pazartesi Saat 14:19

Son zamanlarda her þeyde olduðu gibi, Kültürümüzde, Folklorumuzda (Halk bilimimizde), Halkoyunlarýmýzda ve Horonlarýmýzda yozlaþmalar, bozulmalar, eklemeler, uydurmalar ve benzeri baþýbozukluklar aldý baþýný gitmektedir.

Toplum hayatýnýn her türlü süzgecinden geçerek binlerce yýlda oluþan ve devam ederek gelen kültürümüzün en önemlilerinden olan Folklorumuz(Halk bilimimiz) ve Horonumuz bir takým uygulamalar neticesinde doðal yapýsýndan, kurgusundan, kutsal ve mistik anlayýþýndan ve deðerinden uzaklaþtýrýlmaktadýr. Bu konuda herkesin dikkatli olmasý gerekir. Zira toplumumuzu farklý ve özel kýlan bu deðerlerimizdir. Bizleri biz yaban kültür deðerlerimizi erozyona uðratýrsak kimliðimizi, kiþiliðimizi ve nihayet varlýðýmýzý da kaybedebiliriz.
.
Yayla þenliklerimizi konserler, festivaller ve tavernalar gibi algýlayýp uygulamakla iþin esas ruhunu kaybettiðimiz gibi þimdi de Horonumuzda benzeri uygulamalarla Kültürümüzün ve Folklorumuzun ana kimliðinden uzaklaþmaktayýz. 
.
Kadýnlarýmýz ve kýzlarýmýz horonlarýnda,
A -Ellerini ve ayaklarýný fazla kaldýrmakta ve çökme yapmakta. 
B- Horonun ortasýna çýkan bir iki kadýn veya kýz oyuncu oyun diye kývýrýp göbek atmakta, 
C- Erkekler gibi silkelenmekte, titremekte ve ayak sallamakta,
D- Erkeklere has oyunlarý oynamakta veya oynatýlmaktadýrlar. 
.
Bu oyun tarzý Kadýnlarýmýzýn ve kýzlarýmýzýn, zarafetlerine, inceliklerine ve nihayet fiziksel ve doðal yapýlarýna uymayan, yakýþmayan ve aykýrý olan oyun tarzýdýr. Folklor (Halk bilimi) ve Horon bir yaþam tarzý, bir hayat felsefesi ve deðeridir. Bu doðasýnýn dýþýna çýkýlmamalýdýr. Çýkýlýrsa bu folklor (Halk bilimi) ve Horon olmaz. 
.
Horon; Sululuðu, taþkýnlýðý ve abartýyý kaldýrmaz. Asil bir oyundur. O yüzden asaletli oynanmasý gerekir. Þov yapmak adýna horonu bozmamalýyýz.

Horon, Anamýz, Yârimiz, Kýzýmýz ve vatanýmýz gibidir. Bu ruhla horonu sahiplenmek ve öyle oynamak gerekir.

Horoncu, Kültürümüzün örnek insanýdýr. Geleneðimize baðlý, ahlaklý, terbiyeli, hoþgörülü, saygýlý ve sevgi dolu olmalýdýr.
.
Ýnsanlar elbette kendilerine göre oyunlar ve sanatlar yapabilirler. Bu amaçla Folklorumuzdan ve horonumuzdan esinlenerek ve faydalanarak ortaya eserler koyabilirler. Bu baþka bir þeydir. Ama lütfen Folklorumuzu ve horonumuzu bozan, yozlaþtýran ve asimilasyona neden olacak eklemelerden ve uydurmalardan vaz geçelim. Esas deðerimizi ve kaynaðýmýzý bozup yok edersek kültürümüze ve folklorumuza onarýlmaz zararlar verebiliriz
.
Birileri kýrýlacak, üzülecek, eleþtirecek veya kýzacak ve bunun sonucu bana olan sevgi ve saygý zarar görecek endiþesi taþýmadan, Folklorcu ve duyarlý bir kültür adamý olarak bu deðerlendirmeleri yapmak zorundayým. Bu hem hakkým, hem görevim hem de benim için bir sorumluluktur. Saygýlarýmla
Ocak 2017
Hasan Okhan Okumuþ