Mahir Eyüboğlu
Mahireyuboglu@hotmail.com
ÞÝKAYETÇÝ
28 Kasım 2016 Pazartesi Saat 20:30


 

ÞÝKAYETÇÝ

(219)

 

Ýnsanlarý kendime göre guruplandýrýyorum.

1-Ýdare eden insan tipleri ki, bunlar asil insanlardýr. Asalaetleride idarecilik vardýr, hoþgörü,

    sabýr ve metanet yüklü dayanma güçleri vardýr. Bu güçleri çok yüksetir .

2- Þikayet eden insan tipleri.  Çünkü bu tip insanlar  çözüm üretmeyi bilmezler, onun yerine mesele ya da

     problem üretmeyi severler. Çözüm üretemedikleri için durmadan þikayet ederler.

Sanýrlar ki þikayet etttikleri þeylerle  kendileri haklý çýkacaklar. Her þikayetçi aslýnda haksýzdýr.

Kendilerine hiç kimse þu soruyu sormaz. " Yahu kardeþim falandan veya þu olaydan þikayetcisin ama,

sence çözüm nedir ya da nasýl olmalýdýr?". Bu soruya cevap veremezler. Çünkü  onlarýn tek bildiði þey,

þikayet etmektir.  Çözüm üretmek deðil...!

3- Gýybet ya da iftira eden insan tipleri.  Bu guruba girenler, ya bilgisizdirler, ya da cahildirler.

Cehaletleri bilgisizlikten, bilgisizlikleri de cehalettten ileri  gelir. Böyle insanlardan kaç kaçabildiðin kadar..!

Gýybet ya da iftira etmenin ne büyük günah olduðunu bilmezler. Üstelik bilmediklerini de  bilmezler.

Onlarýn tek bildiði þey "bana göre"ciliktir. 

 

Hiç kimse, kimseyi durduk yere ne sever, ne sayar, ne söver, ne de döver..!

"Bütün bunlara ben sebeb olmuþumdur" deme sorumluluðunu taþýmayýz.

Bence insanlar hep ona buna soru sorarlarda, hiç kendilerine soru sormazlar.

Aslýda sorumluluk  odur ki insanýn kendine soru sorabilmesidir.

Eðer bir insan kendine soru soramýyorsa yani þimdiki deyimle özeleþtiri  yapamýyorsa o insandan her þey beklenir.

Böyle insanlar,daima kendilerini haklý görürler. Baþkalarýna asla hak vermezler.

Ýþte bu yüzden de  diyoruz ki,

"Haddi bilmek Hakký bilmekten ileri gelir. Hakký bilen hadddini bilir."

Yazar ve þair Fuzuli þöyle diyor. "Söylesem fadasý yok, sussam gönlüm razý gelmiyor."

Efendimiz buyuruyolar ki; "Sizin sözünüzün gücü etkisi ya da tesiri,

karþýnýdaki kiþinin alacaðý veya anlayacaðý kadardýr."

Biz de diyoruz ki,"Kör ata  göz kýrpsan da bir, baþ sallasan da bir, deðiþen bir þey  olmaz.

Her þey görenedir görene,  birileri  görmeyip anlamýyorsa, köre ne, köre ne..!

 

Mahir EYÜBOÐLU