Abdullah Gözaydın
hayratli@gmail.com
Çöküþ Çok Yakýnda....
06 Temmuz 2016 arşamba Saat 14:20

EKONOMÝK kriz, 

TERÖR-Bombalarýn patlamasý, Seri cinayetler 

HELÝKOPTER düþmesi, 

TRAFÝK ve ÝÞ kazalarý yada vb.

 

Her hangi bir felaketin Kader yada tesadfenmi olduðunu sanýyorsunuz......

TESADÜF deðil. Peki nedir ?

.................................ÇÖKÜÞ KURAMI......

Bir sabah da güzel bir haberle uyanmayacak mýyýz, diyor telefondaki vatandaþýmýz...

Terör saldýrýsý, otobüs kazasý, yangýn, patlama, sel, deprem... 

Her gün ayrý felaket.

Hiçbir Batý ülkesinde böyle seri felaketlere raslanmýyor oysa... 

Neden?

* * *


Doðan Kuban’ýn “Ani Çöküþ Kuramý þöyle .


“Cehaletin egemen olduðu toplumlarda, toplum mekanizmasýnýn orasýnda burasýnda aksaklýklar baþ gösterir ve sonunda tüm bu aksaklýklar biraraya gelerek toplumu birdenbire çökertir. 

Dýþarýdan bakan bu çöküþün aniden ortaya çýkan sebeplerle olduðunu sanacaktýr. Halbuki cehalet uzun zamandan beri toplumu içinden kemirerek dayandýðý payandalarý yok etmektedir. 

Bu süreç kritik bir noktaya ulaþýnca toplum küt diye çöker...”

* * *

Peki bir toplumda cehalet nasýl egemen hale gelir? 

Bilime, çaðdaþlýða sýrtýnýzý dönerseniz... 

Devlet kadrolarýna hakeden ve layýk olaný deðil eþ dost akrabayý atarsanýz... 

Üniversiteyi çökertirseniz... 

Demokrasiyi, tartýþma kültürünü, eleþtiriyi, özgür düþünceyi öldürürseniz... 

Parayý bütün deðerlerin üzerine çýkartýrsanýz... 

Çalýþmayý, emeði, bilgiyi, kültürü deðer olmaktan çýkartýrsanýz... 

Sistemi, Devleti, Ülkeyi Çökertirsiniz.

* * *

Patlamanýn ardýndan kimi “kaza” diyor kimi “bilinmeyen sebep”......

Oysa patlama çok iyi bilinen sebeplerden kaynaklanmýþtýr...

Ýhmal, beceriksizlik, tedbirsizlik, cehalet... 

Hepsinin de temelinde aklýn, özgürlüðün yerini cehaletin almasý vardýr...

Melih AÞIK...07.09.2012